Snelmenu

Bestuur en toezicht

De algehele leiding van Zorggroep Alliade is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit Erik Kuik (voorzitter) en Wilfred Juurlink (lid). Zij geven leiding aan de directeuren van de verschillende dochterstichtingen en de leden van de Concernstaf. Secretaris Mettiena Leemeijer ondersteunt de Raad van Bestuur op het gebied van strategie- en beleidsvorming. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Erik Kuik   
Wilfred Juurlink   
Mettiena Leemeijer
       Erik Kuik      Wilfred Juurlink    Mettiena Leemeijer


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van zorggroep Alliade, benoemt de Raad van Bestuur en is het klankbord van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Alliade bestaat uit zes personen en vergadert een aantal keren per jaar met de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht van zorggroep Alliade zijn:

 • De heer H.G. Ouwerkerk, voorzitter
 • Mevrouw J. van Veen, lid
 • De heer I.M. Oudejans, lid
 • De heer D. Terpstra, lid
 • De heer M. Omidvar, lid
 • Mevrouw G.C.G. Dehue, lid (op voordracht van de verwanten- en cliëntenraden)
 • De heer M. Florijn, lid (op voordracht gezamenlijke ondernemingsraden)

De Raad van Toezicht van Alliade is bereikbaar via rvt@alliade.nl

Governance
Zorggroep Alliade bestaat uit diverse rechtspersonen. Bestuur en toezicht zijn centraal belegd bij stichting Alliade. Deze stichting staat aan het hoofd van zorggroep Alliade en is enig bestuurder van alle rechtspersonen die tot de zorggroep behoren.

Zorggroep Alliade houdt zich aan de Zorgbrede Governancecode. Daarbij staan transparantie en het afleggen van verantwoording centraal. Toen in 2016 de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vond dat Alliade de schijn van belangenverstrengeling had gewekt, zijn maatregelen getroffen en zijn deze gepubliceerd op de website.

Omdat per 2017 een nieuwe Governancecode van kracht is geworden, zijn begin 2017 alle governance-afspraken binnen Alliade getoetst aan deze nieuwe code. Conform de afspraak hierover met de IGZ worden in vervolg daarop ook de statuten en directiereglementen getoetst aan de nieuwe code en waar nodig aangepast.

Verder hebben Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in het kader van deze nieuwe code de volgende nieuwe afspraken gemaakt:

 1. Conform de richtlijnen van de Governancecode is een reglement kostenvergoedingen en geschenken vastgesteld, dat openbaar is (reglement kostenvergoedingen en geschenken). Declaraties en kostenvergoedingen van de Raad van Bestuur worden jaarlijks openbaar gemaakt (kostenvergoedingen Raad van Bestuur 2016).
 2. De Raad van Toezicht heeft een visie op toezicht houden geformuleerd en vastgesteld (visie op toezicht van de Raad van Toezicht van Alliade, 12 april 2017).
 3. De Raad van Toezicht heeft besloten geaccrediteerd te willen worden en daarbij het programma Goed Toezicht in Zorg en Welzijn van de NVTZ te volgen.
  N.B. De Raad van Bestuur is in 2015 geaccrediteerd en ingeschreven in het accreditatieregister Zorgbestuurders.
 4. Zodra de modelregeling die de NVTZ opstelt voor het handelen bij conflicten tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, klaar is (verwacht wordt voor de zomer van 2017), zal Alliade deze gaan gebruiken.

Tenslotte: Alliade heeft ook over 2016 een analyse gemaakt van de transacties met verbonden partijen voor wat betreft: de leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en alle directeuren binnen Alliade. Uit deze analyse is gebleken dat waar transacties met verbonden partijen zijn, deze net als in voorgaande jaren tegen marktconforme voorwaarden hebben plaatsgevonden.

In 2016 was er aandacht voor verbindingen tussen de BV’s in ons WMO-cluster en bedrijven waarvan de directeuren van deze BV’s eigenaar waren. Deze verbindingen bestaan niet meer. De genoemde directeuren zijn sinds eind september 2016 niet meer werkzaam bij Alliade en daarnaast zijn zij geen (mede-)eigenaar meer van deze bedrijven.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina