Alliade Onderzoeksatelier

Implementatie-onderzoek basismodel BRAVO

Op basis van 2 eerdere onderzoeken, is het project BRAVO verder gaan rollen. Doel is om te komen tot een Basisbegeleidingsmodel. Dat is een begeleidingsmodel dat te gebruiken is door alle begeleiders en voor iedere cliënt van Talant.

De wildgroei aan methodieken en werkwijzen bij Talant was de aanleiding voor eerder onderzoek. Vervolgens is onderzocht welke bouwstenen een basismodel zou moeten bevatten. Met deze resultaten is een nieuwe fase opgestart. Implementatie-onderzoek naar een basisbegeleidingsmodel. Hiervoor is een stuurgroep opgericht en zijn 2 pilotlocaties aangewezen. Projectleider Jeanet Landsman van het UMCG en onderzoeker en gedragskundige bij Talant Maaike Baron trekken de kar. Het project wordt financieel ondersteund door subsisie van het Zorgondersteuningsfonds en Stichting De Friesland. 

Er lopen verschillende deelprojecten om het basisbegeleidingsmodel van Talant te verfijnen. Zo is een tekstschrijver begonnen met het opschrijven van het model. De eerdere onderzoekenvormden de kaders, verschillende elementen uit bestaande methodieken zijn ook verwerkt. Daarnaast hebben cliënten, verwanten en begeleiders meegedacht vanuit de praktijk. De volgende vraag is: hoe zorg je ervoor dat de medewerkers gaan werken volgens de uitgangspunten van het model? Daar begint het echte implementeren. 

Factsheet

Wat is implentatie-onderzoek?

Bij dit implementatie-onderzoek onderzoeken we op 2 pilotlocaties welke aanpak wel en niet werkt. Daarbij onderzoeken we middelen die kunnen helpen om het geschreven model in de praktijk toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan een e-learning of een serious game. En hoe de organisatie die vervolgens moet inzetten om er een succes van te maken.

Wat is een basisbegeleidingsmodel?

Basis
Dat wil zeggen dat het door iedere begeleider en voor iedere cliënt gebruikt kan worden. Het gaat grotendeels om de basishouding in je samenwerking met de cliënt en verwanten. Voor specifieke begeleiding is het BRAVO-model aan te vullen met methodieken zoals LACCS of Triple-C.  

Begeleidings
Het is een manier op je de begeleiding inricht. Hoe je werkt vanuit de bedoeling en werkt in de driehoek. 

Model
Een model kun je beschrijven als een visie die duidelijke handvatten biedt. Dat is iets minder concreet dan een methodiek, maar wel beter toepasbaar dan alleen een visie. Daarin zeg je wat je wilt bereiken.

 

Is BRAVO een nieuwe methode?

Nee, voor een methode geldt de volgende definitie:

Dit leidt tot weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel bij cliënt of cliëntgroep te bereiken. Een methode geeft aldus richting aan het handelen van de hulpverlener” (1-4).

(1) Handleiding werkblad beschrijving interventie. 2013-2017. Available at: http://www.nji.nl/, 2015.
(2) Vilans. 2015; Available at: www.vilans.nl, 2015.
(3) van Yperen A. Erkenning van effectieve interventies. Kind en adolescent 2006;27(3):119-122.
(4) Scholte, M. & A.  Sprinkhuizen. Moedwil en misverstand. Een essay over de gelaagdheid van kennis in de sociale sector. Movisie (2012)

 

Waar staan de letters BRAVO voor?

  • Betrouwbaar
  • Respect
  • Afstemmen
  • Veiligheid en vrijheid
  • Ontdekken

Dat zijn de 5 pijlers waarop het model is gebaseerd. Deze zijn uitgewerkt in concrete handvatten en voorbeelden Ze helpen begeleiders om te werken vanuit de bedoeling en in de driehoek (cliënt, verwant en begeleider).

Wordt het BRAVO-model speciaal voor Talant ontwikkeld?

Ja, het wordt speciaal voor Talant ontwikkeld. Maar wel op zo'n manier dat het ook voor andere organisaties toepasbaar is. En bijvoorbeeld ook voor de ouderenzorg en wellicht nog andere doelgroepen. 

Hoe is het onderzoek gefinancierd?

Dit onderzoek is financieel ondersteund door het Zorgondersteuningsfonds (projectnummer KPO-30), Stichting De Friesland, Talant en de afdeling PWO van Alliade. Daarnaast krijgt het project praktische ondersteuning van het Kennisplein Gehandicaptenzorg vanuit het traject Begeleiding à la Carte

© 2021 - Alliade