Alliade Onderzoeksatelier

Mantelzorg ontzorgt

Doelgroepen: Ouderenzorg
OA_Mantelzorger ontzorgt.jpg

Op afdeling De Tjonger van woonzorgcentrum LindeStede in Wolvega (een locatie van Meriant) revalideren ouderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wat hebben mantelzorgers nodig om goed te zijn voorbereid wanneer hun naaste weer thuiskomt?

Om dit te onderzoeken interviewde Laurenca Ettema 6 mantelzorgers.

Factsheet

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd op de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) afdeling de Tjonger nadat er vanuit teambesprekingen, multidisciplinair overleg en evaluatiegesprekken met cliënten en familie naar voren is gekomen dat mantelzorgers onvoldoende voorbereid zijn op het zorgen voor hun familielid met NAH.

Wat was de onderzoeksvraag?

Wat hebben mantelzorgers nodig om voorbereid te zijn op het ontslag naar huis van cliënten met NAH na het revalidatieproces op de GRZ afdeling de Tjonger?

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Er is gekozen voor een kwalitatief door middel van een semigestructureerde interview met de mantelzorgers. Met behulp van de acht stappen van Verhoeven (2014) werd de analyse gedaan. Uit een populatie van 24 mantelzorgers zijn via een aselecte steekproef zeven mantelzorgers geselecteerd. Na het afnemen van zes interviews bleek een verzadigingspunt te zijn bereikt. De resultaten zijn verwerkt in de vorm van een mindmap waar de antwoorden inzichtelijk zijn gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

Volgens de mantelzorgers zijn de verpleegkundigen op de afdeling altijd bereid om hun vragen te beantwoorden. Dit stellen ze erg op prijs.
Toch komen uit het onderzoek duidelijke verbetertips naar voren:

 • Breng bij de opname van de cliënt in kaart welke ondersteuning de mantelzorger zelf kan bieden.
   
 • Informeer mantelzorgers over de gevolgen van NAH. Geef ook aan hoe ze hiermee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld wanneer het karaker van hun naaste erg is veranderd.
   
 • Betrek mantelzorgers vanaf het begin bij de therapieën die de cliënt volgt. Zo weten ze beter wat ze in hun thuissituatie nodig hebben om hun naaste goed te ondersteunen.
   
 • Informeer mantelzorgers over gemeentelijke regelingen en leg uit waar ze welke hulpmiddelen kunnen aanvragen. Het scheelt veel tijd als ze dit niet zelf hoeven uit te zoeken.
   
 • Vraag regelmatig aan mantelzorgers hoe het met hen gaat en waar ze tegenaan lopen.
   
 • Zorg dat de mantelzorger duidelijk weet bij welke medewerker hij terecht kan.
   
 • Verstrek belangrijke informatie in een vroeg stadium aan de mantelzorger. Dan heeft hij meer tijd om dingen te regelen.
   
 • Geef mantelzorgers de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers.

Wat is de eindconclusie?

Naar aanleiding van de resultaten kan geconcludeerd worden dat mantelzorgers niet goed voorbereid zijn op het ontslag. De informatievoorziening over de gevolgen van een NAH en hoe om te gaan met de veranderingen moet verbeterd worden. Verdere ondersteuning kan geboden worden bij het informeren naar het aanbod en de regelingen binnen de gemeente, en waar welke hulpmiddelen aangevraagd kunnen worden. Ook de betrokkenheid bij de verschillende therapieën dient aandacht te krijgen zodat tijdig inzicht verkregen kan worden wat er in de thuissituatie nodig is, zodat dit geen invloed heeft op het ontslag.

Welke aanbevelingen zijn er voor de praktijk?

Het advies voor de praktijk is:

 • om gegevens over de inhoud van behandelingen, de regelingen, voorzieningen en hulpmiddelen in de gemeente in de informatiemap toe te voegen
   
 • om via bijeenkomsten contactmomenten aan de mantelzorger aan te bieden om in te kunnen gaan op vragen die mogelijk bij meerdere mantelzorgers spelen
   
 • om bij opname in kaart te brengen wat de mantelzorger zelf kan bieden aan de cliënt met NAH
   
 • om mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg en behandeling tijdens de revalidatie van cliënten met een NAH door het aanbieden van handvaten aan het multidisciplinaire team.
© 2021 - Alliade
scrollen