Alliade

Bedrijfsvoering Alliade onder verscherpt toezicht inspectie - Bestuursvoorzitter treedt terug

Zorggroep Alliade accepteert het besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om de bedrijfsvoering van Alliade zes maanden onder verscherpt toezicht te stellen op basis van tekortkomingen in het toezicht op drie transacties tussen 2011 en 2014. De maatregel is al op 16 januari ingegaan. Alliade werkt inmiddels aan een verdere verbetering van de bedrijfsvoering en in dat kader treedt bestuursvoorzitter Erik Kuik op verzoek van de Raad van Toezicht terug.

Na een eerste onderzoek van de inspectie is vanaf 2016 de organisatiestructuur van Alliade aangepast. Inmiddels is er een vernieuwde Raad van Toezicht. “De Raad van Toezicht wil deze fase gebruiken als opmaat naar een nieuwe periode. Daarbij hoort ook een nieuwe bestuursvoorzitter’’, aldus Leendert Klaassen, voorzitter van de Raad van Toezicht. “‘Wij zijn Erik Kuik veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor Alliade. Zeker in de afgelopen jaren met steeds wisselende wet- en regelgeving en decentralisatie van zorgtaken. In die turbulente tijd heeft Erik Kuik er mede voor zorg gedragen dat Alliade financieel gezond is en kwalitatief goede zorg kon blijven leveren. Dat concludeert ook de inspectie.’’

Nieuw onderzoek
De afgelopen twee jaar heeft de inspectie opnieuw de totale bedrijfsvoering van Alliade tussen 2008 en 2016 doorgelicht. Er zijn veel stukken opgevraagd, gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de complete financiële administratie is onderzocht. De vastlegging van de besluitvorming rond drie transacties is volgens de inspectie niet altijd goed gebeurd. Het ging om de besluiten rond de overnames van Zorgkompas en de zorgsupermarkten van Support & Co in 2012 en 2013. Volgens de inspectie zijn die besluiten door Alliade niet altijd zorgvuldig vastgelegd, waardoor niet voldoende controleerbaar is op welke gronden deze besluiten zijn genomen. Daarmee was ook het interne toezicht onvoldoende op orde en werden dus eventuele risico’s niet goed genoeg beheerst.

Geldstromen scheiden
Klaassen: “Alliade deed de twee overnames destijds om te anticiperen op de uitdagingen die ontstonden nadat de Rijksoverheid besloot tot forse bezuinigingen in de zorg en om zorgtaken over te hevelen naar de gemeenten. Alliade koos er bewust voor om geldstromen te scheiden en WMO-middelen niet te mengen met geld voor de langdurige zorg. Bij alle besluiten is steeds het belang van de cliënten voorop gezet. De bedrijfsvoering van Alliade is zó ingericht dat wij de goede zorgverlening voor onze cliënten konden garanderen, ook in die turbulente tijd waarin alles veranderde in wet- en regelgeving. De kwaliteit van de geleverde zorg staat volgens de inspectie ook niet ter discussie. Samen met de financiële positie is de kwaliteit van zorg de afgelopen jaren juist aantoonbaar sterk verbeterd.”

Belang cliënt voorop
Hoewel Alliade het rapport van de inspectie en het besluit tot verscherpt toezicht accepteert, is er ook kritiek op de conclusie van de inspectie. Klaassen: “De overnames van Zorgkompas en Support en Co zijn volledig betaald uit vrij vermogen en niet met geld dat voor de zorg bestemd was. De investeringen zijn bovendien ruimschoots terugverdiend en weer geïnvesteerd in zorg. Als blijkt dat in het overnameproces fouten zijn gemaakt, willen we die natuurlijk graag herstellen en zorgen dat die fouten in de toekomst niet nog eens gemaakt kunnen worden. Daar zijn we de afgelopen twee jaar al mee bezig en inmiddels zijn de besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering grondig verbeterd.” Alliade laat het verbeterplan en het plan van aanpak door een externe deskundige toetsen om te kijken in hoeverre de huidige werkwijze inmiddels op orde is en waar eventueel nog verbeteringen nodig zijn. Alliade en haar medewerkers zetten zich voor de volle 100 procent in om de besluitvorming en bedrijfsvoering verder te verbeteren.

Heeft u vragen
Onze zienswijze op het rapport, het rapport zelf en de brief van de inspectie over het verscherpt toezicht vindt u onderaan dit nieuwsbericht. Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben, dan kun u die per mail stellen via onderzoekinspectie@alliade.nl. Binnen 48 uur krijgt u antwoord op uw vraag.

© 2020 - Alliade