Alliade

Governance

Zorggroep Alliade bestaat uit diverse zorgonderdelen. Bestuur en toezicht zijn centraal belegd bij stichting Alliade. Deze stichting staat aan het hoofd van zorggroep Alliade en is enig bestuurder van alle zorgonderdelen die tot de zorggroep behoren.

Zorggroep Alliade houdt zich aan de Zorgbrede Governancecode. Daarbij staan transparantie en het afleggen van verantwoording centraal. Toen in 2016 de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vond dat Alliade de schijn van belangenverstrengeling had gewekt, zijn maatregelen getroffen en zijn deze gepubliceerd op de website.

Omdat per 2017 een nieuwe Governancecode van kracht is geworden, zijn begin 2017 alle governance-afspraken binnen Alliade getoetst aan deze nieuwe code. Conform de afspraak hierover met de IGJ worden in vervolg daarop ook de statuten en directiereglementen getoetst aan de nieuwe code en waar nodig aangepast.

Verder hebben Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in het kader van deze nieuwe code de volgende nieuwe afspraken gemaakt:

  1. Conform de richtlijnen van de Governancecode is een reglement kostenvergoedingen en geschenken vastgesteld, dat openbaar is (reglement kostenvergoedingen en geschenken). Declaraties en kostenvergoedingen van de Raad van Bestuur worden jaarlijks openbaar gemaakt. De Raad van Bestuur heeft in 2020 geen kosten gedeclareerd.
  2. De Raad van Toezicht heeft een visie op toezicht houden geformuleerd en vastgesteld (visie op toezicht van de Raad van Toezicht van Alliade, 12 april 2017).
  3. De Raad van Toezicht heeft besloten geaccrediteerd te willen worden en daarbij het programma Goed Toezicht in Zorg en Welzijn van de NVTZ te volgen. NB De Raad van Bestuur is in 2015 geaccrediteerd en ingeschreven in het accreditatieregister Zorgbestuurders.
  4. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren bij onderlinge conflicten, een conflictregeling (vastgesteld in 2018) die is gebaseerd op de modelregeling van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Tenslotte heeft Alliade een analyse gemaakt over 2017.

© 2021 - Alliade
scrollen