Alliade

Algemene informatie over uw privacy bij Alliade

Persoonsgegevens
Het verlenen van de beste zorg aan u is de basis van onze dienstverlening! Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de best mogelijke zorg te geven en heeft daar persoonsgegevens voor nodig omdat die ons de informatie geven om dat te kunnen doen.

Wat zijn persoonsgegevens
‘Persoonsgegevens’ is alle herleidbare informatie over een persoon zegt de wet. Wat het eigenlijk betekent is dat de combinatie van je naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen allemaal persoonsgegevens zijn.

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens en dat zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld je medische gegevens.

Toestemming
Sommige gegevens, zoals vermelden van uw verjaardag in de nieuwsbrief van de afdeling, het maken van foto’s en video’s, mogen wij alleen vastleggen met uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Veiligheid en bescherming
Wij zorgen ervoor dat er we uw gegevens goed beschermen en er door anderen geen inbreuk op gemaakt kan worden. Gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om zorg te kunnen verlenen en daarna nog zolang de wet ons daartoe verplicht. Daarna verwijderen we uw gegevens.

Wie kunnen er bij uw gegevens
Alleen medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden kunnen bij uw gegevens. Alle medewerkers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en handelen volgens de gedragscode van Alliade. Daarnaast geldt er voor onder andere artsen en psychologen ook het medisch beroepsgeheim.

Gegevens die wij delen met andere organisatie
Soms moeten wij informatie over u delen met anderen. Het gaat dan om zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, et cetera. Dit doen we alleen als dit nodig is en er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is. We hebben met degenen die gegevens van ons krijgen of ze voor ons verwerken afspraken gemaakt in verwerkingsovereenkomsten. Daarin leggen we vast hoe zij omgaan met de gegevens, de geheimhouding en de beveiliging. Overheidsinstanties en instanties die een wettelijke taak uitvoeren kunnen ook gegevens opvragen. Wij zijn dan verplicht om hen deze te geven.

Uw rechten
U hebt het recht om uw eigen gegevens te zien en te ontvangen. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten corrigeren of laten verwijderen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om hier (volledig) aan te voldoen, bijvoorbeeld als daardoor de privacy van een andere persoon in het geding komt. De rechten die u hebt ten aanzien van het cliëntendossier zijn:

  • Recht op inzage in uw gegevens en een afschrift van gegevens die daarin zijn opgenomen, hierbij gelden soms andere regels bij het inzien van het dossier van een kind;
  • Recht om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen;
  • Recht om uw dossier te laten vernietigen, als dit volgens de wet mag;
  • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens;
  • Recht om beperking van de verwerking;
  • Recht om uw gegevens over te dragen aan een ander ziekenhuis of zorgverlener.

Als u het volledige privacybeleid voor cliënten in wilt zien of gebruik wilt maken van een van de genoemde rechten, dan kunt u dit doen door te mailen naar privacy@alliade.nl of een brief te sturen naar afdeling Privacy & Security, Trambaan 10, 8441 BH, Postbus 303, 8440 AH Heerenveen.

U kunt de voorbeeldbrieven gebruiken op deze website. Stuur met uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze wordt na de identiteitscontrole direct vernietigd.

Wij antwoorden u binnen een maand. Mocht dit niet lukken dan laten wij u dat binnen die maand weten. Dit ligt aan de complexiteit van de vraag en/of het aantal verzoeken. In het uiterste geval kan het drie maanden duren.

Meer informatie
Meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen