Alliade Onderzoeksatelier

Opvoeden doe je samen

Zorgen over de opvoedsituatie vormen vaak een gevoelig, lastig en complex gespreksonderwerp, zowel voor ouders met een LVB als hun hulpverleners. Een gesprek over de opvoeding kun je het beste op een prettige, duidelijke en niet-beoordelende manier voeren. Maar hoe doe je dat? Wat helpt? En wat helpt juist niet?

Praktisch hulpmiddel
Dit onderwerp houdt Carola van Hof, gedragskundige bij Reik, al jaren bezig. Daarom werkt ze nu aan een praktisch hulpmiddel: een handvat waarmee ouders met een LVB en hulpverleners op een goede, helpende manier het gesprek over de opvoeding kunnen aangaan.

Factsheet

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Te veel gericht op wat niet goed ging
Een gesprek over een zorgelijke opvoedsituatie is vaak beladen. Hulpverleners willen benoemen wat ze zien, om zo de opvoedsituatie te verbeteren. Ouders zijn bang voor kritiek, hebben andere zorgen of begrijpen niet wat er beter moet. Het is al jaren geleden dat bij Reik voor gezinshulpverleners de ‘goed genoeg opvoederslijst’ (GGO) werd ontwikkeld. Zo’n lijst was er voorheen niet, terwijl de behoefte groot was. Natuurlijk bestonden er risico-inventarisatie-instrumenten, maar die waren vooral beoordelend, gericht op wat niet goed ging. Maar ook De GGO kan beter. Voor ouders met een LVB blijkt hij bijvoorbeeld te lang en te moeilijk.

Wat kan helpen?
Carola wil met haar onderzoek achterhalen wat ouders met een LVB onder goed opvoeden verstaan en wat hen hierbij kan helpen. Op basis daarvan wil ze een praktisch hulpmiddel ontwikkelen dat ouders met een LVB en hulpverleners kan ondersteunen in gesprekken over de opvoeding.

Wat zijn de onderzoeksvragen en onderzoeksdoelen?

Onderzoeksvragen

 1. Hoe kan het gesprek tussen ouders met een LVB en hulpverleners over de opvoedsituatie worden ondersteund worden met een praktisch handvat, zodat dit gesprek op een prettige, duidelijke en niet-beoordelende manier wordt gevoerd?
 2. Waar hebben ouders behoefte aan en hoe moet dit praktische handvat eruitzien?

Onderzoeksdoelen
De beoogde uitkomsten van het onderzoek:

 • Een praktisch hulpmiddel dat op grotere schaal kan worden ingezet bij gesprekken over opvoedingsproblemen in gezinnen met ouders met een LVB.
 • Een handleiding voor dit praktisch hulpmiddel met richtlijnen voor implementatie.
 • Presentaties over dit hulpmiddel aan het werkveld, zowel binnen Reik als daarbuiten.
 • Een aanzet voor scholing in gebruik van het hulpmiddel.
 • Een onderzoeksrapport met de onderzoeksresultaten van het ontwikkelde hulpmiddel en de handleiding voor implementatie.
 • Een artikel in een vaktijdschrift via Landelijk Kenniscentrum LVB.

Wat is de stand van zaken?

Startbijeenkomst
De startbijeenkomst voor het onderzoek vond plaats op 3 maart 2020. Een verslag daarvan kun je lezen in Nieuwsbrief 1, die je aan de rechterzijde van deze webpagina vindt.

Oriënterende gesprekken
Carola heeft oriënterende gesprekken gevoerd over opvoederschap, literatuur en hulpmiddelen met:

 • Daphne Petterson, lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden
 • Jana Knot-Dickscheit, afdeling Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen

Literatuuronderzoek
Daarnaast heeft ze literatuuronderzoek gedaan naar:

 • opvoeding en ouderschap
 • ervaringsverhalen van ouders en volwassen kinderen van ouders met een LVB over hulpverlening en opvoeding
 • voorbeelden van hulpmiddelen/gesprekstools voor mensen met een LVB
 • interviewtechnieken en visuele hulpmiddelen voor mensen met een LVB

Keuze deelnemende ouders met een LVB
Om te bepalen welke gezinnen (met kinderen in welke leeftijdsfase) het beste kunnen worden geïnterviewd, heeft Carola gekeken naar:

 • de inzet van de verschillende leeftijdsversies van de GGO-lijsten van afgelopen jaren (middels dossieranalyse)
 • de ervaringen en behoeften bij gezinshulpverleners (middels een vragenlijst)

Interviews
Inmiddels heeft Carola alle deelnemende ouders met een LVB, alle deelnemende hulpverleners, een gebiedsmedewerker en een gezinsvoogd geintervïewd. Dit zijn ouders en zorgprofessionals binnen en buiten Reik.

Kerngroepbijeenkomst
De voorlopige uitkomsten van het onderzoek zijn op 16 februari tijdens de tweede kerngroepbijeenkomst besproken.

Wat is het vervolg?

De komende tijd is Carola bezig met:​

 • Het verwerken en analyseren van de data.
 • Het bespreken van de uitkomsten van de data-analyse met de focusgroep van ouders met een LVB en hulpverleners (dit zijn andere ouders en hulpverleners dan de geïnterviewden). Hierbij is er ook aandacht voor hun behoeften: wat verwachten zij van het nieuw te ontwikkelen gesprekshulpmiddel?
 • Een derde kerngroepbijeenkomst, waarbij de uitkomsten van de data-analyse zullen worden besproken. Ook zal, op basis van de behoeften die in de focusgroep zijn besproken, worden vastgesteld welk doel het te ontwikkelen hulpmiddel zal dienen. 

Twee medeonderzoekers ondersteunen Carola:

 • Anne Sjoerd van Assen helpt met het coderen en thematisch analyseren van de interviews.
 • Lisette Schuil onderzoekt wat de werkzame elementen zijn van de al bestaande hulpmiddelen die in de interviews werden genoemd. Ook kijkt ze wat hiervan moet worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe hulpmiddel.

Waar kan ik meer te weten komen over het onderzoek?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je per e-mail contact opnemen met onderzoeker en gedragskundige Carola van Hof: c.van.hof@reik.nl.

Het Zorgondersteuningsfonds publiceerde op zijn website een artikel over het onderzoek: Ouders met een LVB ondersteunen bij het gesprek over de opvoeding.

Hoe is het onderzoek gefinancierd?

Dit onderzoek is financieel ondersteund door het Zorgondersteuningsfonds (projectnummer KPO-46) en de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Zorggroep Alliade.

© 2021 - Alliade