Psychofarmacagebruik bij Alliade

Psychofarmaca zijn medicijnen die invloed hebben op gedrag, stemming, bewustzijn en gevoelens. Ze worden in de ouderen- en gehandicaptenzorg vaak voorgeschreven bij onbegrepen gedrag.

Het nadeel van psychofarmaca zijn de vele bijwerkingen. Ook hebben ze niet altijd het gewenste effect. Daarom zijn er initiatieven ontstaan zoals van Vilans, om minder psychofarmaca voor te schrijven. De vraag van dit onderzoek is hoe het staat met het psychofarmacagebruik bij Alliade.


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Ondanks landelijke initiatieven om het gebruik van psychofarmaca in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg terug te dringen, is de indruk ontstaan dat er bij Alliade ouderenzorg en gehandicaptenzorg - vergeleken met landelijke cijfers - veel psychofarmaca worden gebruikt. Er is echter onvoldoende zicht op het gebruik binnen deze organisatieonderdelen. Met dit onderzoek wilden we inventariseren wat het psychofarmacagebruik is bij Alliade.

 • Wat was de onderzoeksvraag?

  De centrale onderzoeksvraag was:

  Hoe hoog is het psychofarmacagebruik in de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg van Alliade?

  Deze vraag kende een aantal vervolgvragen:

  • Is het gebruik van psychofarmaca bij Alliade vergelijkbaar met het gebruik in andere zorginstellingen in Nederland?
  • Welke psychofarmaca worden veel gebruikt?
  • Is het psychofarmacagebruik bij Alliade ouderenzorg anders dan bij Alliade gehandicaptenzorg?
  • Hoe vaak is het gebruik chronisch?
  • Zijn er risicofactoren die veel en chronisch gebruik van psychofarmaca voorspellen?
  • Wat zijn de indicaties voor het voorschrijven van psychofarmaca?
  • Wat zijn de bijwerkingen?
  • Hoe vaak worden er afbouwpogingen gedaan?
 • Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

  Het onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling PWO. Het projectteam bestond uit medewerkers met verschillende achtergronden, waaronder een senior onderzoeker, verpleegkundig specialist, apotheker, gedragskundige, specialist ouderengeneeskunde en het hoofd van de afdeling PWO.

  Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel was een literatuurstudie naar het voorkomen van psychofarmacagebruik in Nederlandse zorgorganisaties.

  Het tweede deel was dossieronderzoek: een analyse van geanonimiseerde data, afkomstig uit Medimo (het systeem voor elektronische toedienregistratie). Hierbij werd in kaart gebracht hoe vaak psychofarmaca worden voorgeschreven. Daarnaast werd een verdiepend onderzoek gedaan met behulp van cliëntendossiers om meer gedetailleerde en persoonsspecifieke informatie over het psychofarmacagebruik, de indicaties, bijwerkingen en eventuele afbouw te verzamelen.

   

 • Wat is de stand van zaken?

  Het onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten zijn beschreven in een wetenschappelijk artikel dat is aangeboden bij het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  Wie meer over het onderzoek wil weten kan per mail contact opnemen met Ans Hovenkamp (senior onderzoeker): j.h.m.hovenkamp@alliade.nl

 • Hoe werd het onderzoek gefinancierd?

  Dit onderzoek is gefinancierd door de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade.

Hoofdgebied
OuderenzorgGehandicaptenzorg
Onderzoekslijn(en)
Evidence based screening, diagnostiek en behandeling
Projectteam
 • Delen

Deelonderzoeken