Doelgroepen in de intramurale verpleeghuiszorg

Wie op een afdeling in een Nederlands verpleeghuis rondkijkt, ziet daar veel verschillende bewoners: mensen met zeer uiteenlopende aandoeningen, problemen en zorgbehoeften. Door de diversiteit is het lastig om iedere bewoner passende zorg te bieden.

Wanneer mensen met een gelijksoortige zorgbehoefte samenwonen, kunnen medewerkers zich specialiseren, beter passende zorg bieden en efficiënter werken. Maar welke mensen kunnen, om dit te realiseren, dan het beste op dezelfde afdeling wonen? Welke bewonersdoelgroepen moeten we onderscheiden? Een projectgroep van PWO doet hier onderzoek naar. 


Samenvatting

 • Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

  Veel verschillen, andere behoeften
  Veel verpleeghuizen, ook die van Alliade, bieden woonzorg (en behandeling) aan mensen met een beschermd wonen-indicatie. Binnen deze huizen woont een diverse groep mensen, met verschillende grondslagen, variërend van dementie, somatische aandoeningen tot psychiatrische problemen. De bewoners hebben gemeen dat zelfstandig thuis wonen (ook met ondersteuning) niet meer haalbaar is. Hier staat tegenover dat ze op veel vlakken van elkaar verschillen. Hierdoor is het voor zorgmedewerkers in de dagelijkse praktijk een grote uitdaging om de bejegening en zorg goed af te stemmen op de behoeften van iedere bewoner.

  Meer specialisatie, beter passende zorg, betere kwaliteit van leven
  Met het toenemen van de complexiteit van de problematiek en de personeelsschaarste in de zorg is het noodzakelijk om een beter proces voor de intake en plaatsing te ontwikkelen. Hiermee kunnen mensen met een overeenkomstige ondersteuningsbehoefte op dezelfde afdeling worden geplaatst. Zo kunnen zorgmedewerkers zich specialiseren en hoeven ze minder te schakelen. Bewoners krijgen op hun afdeling de meest passende zorg die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven.

 • Wat zijn de onderzoeksvragen?
  • Welke bewonersdoelgroepen met een beschermd wonen-indicatie worden anno 2023 onderscheiden in de Nederlandse verpleeghuizen?
  • Welke aanvullende bewonersdoelgroepen met een beschermd wonen-indicatie worden beschreven in de Nederlandstalige wetenschappelijke en grijze literatuur?
 • Wat is de meerwaarde van het onderzoek voor de cliënt, verwant en zorgmedewerker?
  • Door doelgroepgericht te werken kan beter worden aangesloten bij de behoeften van bewoners en meer passende, kwalitatief betere zorg worden geboden, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven van de bewoners.
  • Op een afdeling met een specifieke doelgroep kan efficiënter zorg worden geboden doordat medewerkers zich kunnen specialiseren en de benodigde kennis en vaardigheden op de afdeling aanwezig zijn.
  • Het in kaart brengen van bewonersdoelgroepen met een overeenkomstige ondersteuningsbehoefte vormt de basis van de nieuwe zorgprogramma’s waarmee Alliade gaat werken.
 • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

  Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek binnen de Nederlandse wetenschappelijke en grijze literatuur op het gebied van doelgroepen in de Nederlandse intramurale verpleeghuiszorg.

  Het projectteam bestaat uit een senior onderzoeker, gedragskundige-onderzoeker en verpleegkundige-onderzoeker.

 • Wat is de stand van zaken?

  Beide onderdelen van het onderzoek zijn inmiddels afgerond: het onderzoek naar de bewonersdoelgroepen met een beschermd wonen-indicatie in de Nederlandse verpleeghuizen en het literatuuronderzoek naar aanvullende bewonersdoelgroepen met een beschermd wonen-indicatie.

 • Wat is het vervolg?

  Welke begeleidingsmethodieken beschikbaar?
  Op dit moment brengen de onderzoekers in kaart welke begeleidingsmethodieken beschikbaar zijn voor (de verschillende bewonersdoelgroepen binnen) de intramurale verpleeghuiszorg.

  Weloverwogen methodieken kiezen
  Van de gevonden werkwijzen die voldoen aan de criteria van 'begeleidingsmethodiek' gaan ze vervolgens verschillende relevante elementen beschrijven, zoals de zienswijze, uitgangspunten, het doel, de manier waarop er doorlopend en systematisch wordt gewerkt, de praktische toepasbaarheid en wetenschappelijke onderbouwing. Per bewonersdoelgroep zullen ze vergelijkingstabellen maken, waarmee zorgorganisaties de methodieken naast elkaar kunnen houden en tot een weloverwogen keus kunnen komen.

  Zorgprogrammering
  De werkgroep Zorgprogrammering van Alliade zal aan de hand van dit onderzoek de inhoud, onderbouwing en praktische toepasbaarheid van de methodieken per doelgroep wegen en op basis van de uitkomsten een voorstel doen voor implementatie binnen Alliade.

 • Hoe wordt het onderzoek gefinancierd?

  Het onderzoek wordt gefinancierd door PWO, met medewerking van de centrale behandeldienst, de stuur- en werkgroep zorgprogrammering en Alliade ouderenzorg.

Hoofdgebied
Ouderenzorg
Onderzoekslijn(en)
Specialistische ouderenzorg
Projectteam
 • Delen