ANBI status Vrienden van Talant

De Stichting Vrienden van Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vind je alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant overzichtelijk op een rijtje.

De Stichting Vrienden van Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vind je alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant overzichtelijk op een rijtje.

Contactgegevens
RSIN 818214351
KvK 01120918
Stichting Vrienden van Talant
Postbus 303, 8440 AH Heerenveen - Huizum-Dorp 15, 8934 BP Leeuwarden 
Telefoon: 06 – 11 95 65 91
E-mail: vriendenvantalant@alliade.nl
Bankrekeningnummer / IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
Kamer van Koophandel: 01120918
Fiscaalnummer: 8182.14.351

Bestuur

 • Kees van Anken, voorzitter
 • Mariska Scholtens, secretaris
 • Jannes Krol, penningmeester
 • Johan Spoelstra, lid
 • Meine Scheweer, lid

Activiteiten en producten

Vrienden geven het leven kleur. Vanuit die gedachte vervult de Stichting Vrienden van Talant haar doelstelling. Het doel is om het leven van cliënten met een verstandelijke beperking die ondersteuning ontvangen van Alliade, op alle mogelijke manieren te verbeteren en te verrijken. In 2023 was dat lastiger. Dit kwam door tegenvallende rendementen en het als gevolg daarvan beperkte budget. Medio ’23 moesten we dan ook een ‘aanvragenstop’ doorvoeren. Ook moesten we ons beraden over de koers voor de komende jaren: willen we blijven putten uit de middelen die tot onze beschikking staan, of beperken we ons afhankelijk van de opbrengsten. We hebben in dat kader voor een bescheiden afbouwtraject gekozen in de hoop op betere jaren. Van het allergrootste belang is dat we onze missie ook in de toekomst kunnen blijven vervullen. Mede dankzij de goede afstemming met de staf en medewerkers van Alliade kon ook in 2023 toch weer bijgedragen worden aan de levenskwaliteit van de cliënten.

Vrienden geven het leven kleur. Vanuit die gedachte vervult de Stichting Vrienden van Talant haar doelstelling. Het doel is om het leven van cliënten met een verstandelijke beperking die ondersteuning ontvangen van Alliade, op alle mogelijke manieren te verbeteren en te verrijken. In 2023 was dat lastiger. Dit kwam door tegenvallende rendementen en het als gevolg daarvan beperkte budget. Medio ’23 moesten we dan ook een ‘aanvragenstop’ doorvoeren. Ook moesten we ons beraden over de koers voor de komende jaren: willen we blijven putten uit de middelen die tot onze beschikking staan, of beperken we ons afhankelijk van de opbrengsten. We hebben in dat kader voor een bescheiden afbouwtraject gekozen in de hoop op betere jaren. Van het allergrootste belang is dat we onze missie ook in de toekomst kunnen blijven vervullen. Mede dankzij de goede afstemming met de staf en medewerkers van Alliade kon ook in 2023 toch weer bijgedragen worden aan de levenskwaliteit van de cliënten.

Theatervoorstelling in het Posthuistheater in Heerenveen
Op vrijdag 13 januari 2023 genoten ruim tweehonderd cliënten met hun begeleiders van de voorstelling: ‘Ernst, Bobbie en de rest weten het niet meer’. Deze voorstelling is door de Vrienden van Talant in samenwerking met het Posthuistheater georganiseerd.

Vaarweek in samenwerking met Sailwise en Jacob Huisman Charters 
Ook in 2023 bleek de vaarweek opnieuw een groot succes. Zoals in voorgaande jaren werd de rolstoelvriendelijke catamaran 'De Beatrix' gedurende vijf dagen ter beschikking gesteld door Sailwise. Daarnaast konden we gedurende deze periode ook weer gebruikmaken van drie schepen (skûtsjes/klippers) van Jacob Huisman Charters. Dit initiatief was speciaal georganiseerd voor de cliënten met een verstandelijke beperking van Alliade. Het is (voorlopig) de laatste keer dat de vaarweek door de Vrienden van Talant is georganiseerd. De Vrienden van Talant bedanken Sailwise en Jacob Huisman Charters hartelijk voor hun jarenlange inzet en enthousiasme! 

Kinderfonds
Bij Talant wonen ongeveer 20 tot 25 kinderen uit arme gezinnen die van hun ouders/verzorgers geen geld krijgen voor kleding, sportclub, schoolreisje, etc. Deze kinderen leven in armoede. Het ontbreekt hen aan de meest noodzakelijke basiszaken. Zij zijn afhankelijk van de creativiteit van hun begeleiders voor bijvoorbeeld kleding. Recht op een uitkering (bijv. wajong of studiefinanciering) is pas vanaf achtien jaar. Ieder kind gun je een normale jeugd en een zo normaal mogelijke opvoeding. Met het Kinderfonds ondersteunen de Vrienden van Talant deze kinderen, zodat ze mee kunnen doen op school of aan het sociale leven.

Gehonoreerde aanvragen
Sponsoring Special Sporters Fonds Fryslân, Het Bijzondere Zaalvoetbaltoernooi, Loop Leeuwarden, een muurschildering, Snoezle tenten en een hometrainer met beeldscherm.

Verschillende uitjes en vakanties
Door de ingevoerde ‘aanvragenstop’ zijn er in 2023 slechts vijf aanvragen voor een bijdrage aan een dagje uit of een vakantie (mede)gefinancierd door de Vrienden van Talant.

Beleid

De Vrienden van Talant biedt financiële ondersteuning aan cliënten met een beperking, bij extra’s die het leven beter en leuker maken en die zonder extra financiële hulp niet mogelijk zijn.

 • De Vrienden van Talant wil grote en kleine projecten en aanvragen financieren. Deze projecten en aanvragen moeten passen binnen de visie van Alliade: een goed en zinvol leven waarin we samen doen wat wél kan.
 • Geoormerkte giften worden besteed op een manier zoals de gever dit bedoeld heeft, bijvoorbeeld op een specifieke locatie of voor een specifiek project.
 • Voor de toekenning van financiën voor projecten, vakanties/uitjes of materialen zijn door het bestuur van de Vrienden van Talant criteria opgesteld voor de beoordeling van de aanvraag. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal cliënten dat gebruik maakt van datgene wat wordt aangevraagd en een evenwichtige verdeling van financiën over de verschillende locaties van Alliade gehandicaptenzorg.

Projecten die bij de Vrienden van Talant worden ingediend moeten aan de volgende voorwaarden voldoen*:

 • De aanvraag moet worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier;
 • Het formulier moet volledig worden ingevuld en getekend worden door de leidinggevende;
 • Aan de aanvraag moet een begroting (inclusief BTW) worden bijgevoegd, of een offerte;
 • De aanvraag moet worden gedaan door een persoon of locatie;
 • Het project mag geen personeelskosten omvatten;
 • Het project moet buiten het reguliere budget vallen;
 • Voor auto’s en bussen worden geen bijdrage verstrekt.

* Het bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken.

De stichting Vrienden van Talant is niet BTW-plichtig. Dit betekent ook dat er geen verrekening van de BTW plaatsvindt. Met andere woorden: de stichting rekent altijd met bedragen inclusief BTW.

De stichting Vrienden van Talant is aangemerkt als ANBI.

Beloning

De bestuursleden van de Vrienden van Talant krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en bijbehorende taken. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Vanuit Talant wordt een medewerker gedetacheerd voor secretariële en administratieve ondersteuning.

Financiële verantwoording

De jaarcijfers worden opgesteld door een administrateur van Talant en gecontroleerd door accountantskantoor Alfa Accountants en Adviseurs BV.