Onderzoekslijnen

Onderzoekslijnen

PWO concentreert zich op drie onderzoekslijnen: Specialistische ouderenzorg, Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling, en Lichte Verstandelijke Beperking (LVB).

PWO concentreert zich op drie onderzoekslijnen: Specialistische ouderenzorg, Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling, en Lichte Verstandelijke Beperking (LVB).

Onderzoekslijn 1: Specialistische ouderenzorg

De bevolking vergrijst. Dat geldt zowel voor mensen zonder als met een verstandelijke beperking. Naarmate mensen ouder worden, worden ze kwetsbaarder en hun wensen en behoeften veranderen. Deze onderzoekslijn richt zich op het brede domein van veroudering. Met daarbinnen bijzondere aandacht voor dementie, want door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie sterk toe.

Deze onderzoekslijn past in het beleid van Alliade om te werken aan preventie, kennisontwikkeling en samenwerking op het grensvlak van ouderen- en gehandicaptenzorg. Er is bij PWO veel expertise op het gebied van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. En wel in het bijzonder bij mensen met downsyndroom; zij hebben te maken met versnelde veroudering en hebben al op jonge leeftijd een hoge kans op dementie. Dr. Alain Dekker (hoofd van de afdeling PWO) en verschillende behandelaren van Alliade-gehandicaptenzorg zijn gespecialiseerd op dit terrein.

Onderzoekslijn 2: Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling

Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling is de tweede belangrijke onderzoekslijn om de zorg te professionaliseren. Veel methodes van screening, diagnostiek en behandeling in de langdurige zorg zijn niet of nauwelijks onderzocht. Het risico bestaat dat deze methodes onvoldoende effectief zijn of leiden tot een niet-doelmatige inzet van middelen.

Door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kunnen we beoordelen welke methodes écht werken, op welke terreinen goede instrumenten nog ontbreken (nieuwe ontwikkeling) en waar bestaande instrumenten moeten worden aangepast zodat ze beter aansluiten bij de specifieke doelgroep (doorontwikkeling). Dit draagt bij aan een goede methodische werkwijze binnen de zorg van Alliade.

Onderzoekslijn 3: Lichte Verstandelijke Beperking (LVB)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau schat dat ongeveer 440.000 mensen in Nederland een verstandelijke beperking (VB) hebben. Daarvan hebben ongeveer 370.000 mensen een LVB. Uitgaande van een evenredige verdeling over de provincies zou dit voor Friesland (± 650.000 inwoners) omgerekend zo’n 13.500 mensen betreffen. Daarnaast is er nog een groep van ruim 25.000 mensen met een IQ tussen 70-85 (zwakbegaafd) en sociale redzaamheidsproblemen die een beroep (kunnen) doen op de (ambulante) gehandicaptenzorg. Hiermee is de groep mensen met LVB de grootste groep binnen de gehandicaptenzorg. Bovendien neemt deze doelgroep toe doordat de maatschappij complexer wordt waardoor meer mensen behoefte hebben aan specifieke ondersteuning.

Hoewel er (inter)nationaal onderzoek plaatsvindt naar LVB, zijn veel praktijkvragen nog altijd onbeantwoord. Deze onderzoekslijn draagt onder andere bij aan:

  • het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met LVB
  • deskundigheidsbevordering van medewerkers
  • onderbouwde, meer efficiënte en doelmatige werkwijzen
  • de ambitie van Alliade om expertisecentrum voor LVB in Friesland te worden