Privacy formulieren

Formulier

Aanvraagformulier tot intrekken toestemming gebruik van persoonsgegevens op de website/social media
  Van:
  Aan:
  Naam: Afdeling Privacy & Security
  Adres: Trambaan 10
  Postcode en plaats: Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
  Onderwerp: intrekken toestemming persoonsgegevens op de website.
  Geachte heer, mevrouw,

vul hier de URL in van de betreffende website

  toont u mijn persoonsgegevens. Ik vraag u vriendelijk om deze persoonsgegevens te verwijderen.
  Met deze vraag beroep ik mij op artikel 6, eerste lid, 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik wijs u erop dat het gebruik van mijn persoonsgegevens onrechtmatig is vanaf het moment dat ik mijn toestemming heb ingetrokken.
  Wat vraag ik aan u? Graag krijg ik binnen een maand van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of u aan mijn vraag voldoet en zo ja, in welke mate. Als u niet ingaat op mijn vraag hoor ik graag van u de reden hiervoor.
  Heeft u langer de tijd nodig om het af te handelen? Ook dan vraag ik u dit binnen een maand schriftelijk aan mij te laten weten met de reden waarom u hier langer de tijd voor nodig hebt.
  Voor de volledigheid sluit ik een kopie van mijn identiteitsbewijs bij deze brief. Op deze manier kunt u vaststellen dat ikzelf vraag om mijn eigen gegevens. (Let op: zorg ervoor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw Burgerservicenummer onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt en met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
  Hoogachtend,

Gebruik je muis om hier een handtekening te zetten