Privacy formulieren

Formulier

Aanvraagformulier om verwerking van mijn persoonsgegevens te beperken
  Van:
  Aan:
  Onderwerp: vraag om verwerking persoonsgegevens te beperken
  Geachte heer, mevrouw,
  Uw organisatie verwerkt persoonsgegevens van mij. Met deze brief vraag ik u om deze persoonsgegevensverwerking te beperken. (Geef aan welke van de vier onderstaande criteria van toepassing is in uw geval)  Met deze vraag beroep ik mij op artikel 12 en 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  Wat vraag ik aan u? Graag krijg ik binnen een maand van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of u aan mijn vraag voldoet en zo ja, in welke mate. Als u niet ingaat op mijn vraag hoor ik graag van u de reden hiervoor.
  Hebt u mijn persoonsgegevens het afgelopen jaar aan andere organisaties gegeven? Dan moet u ook aan deze andere organisaties doorgeven dat zij de verwerking van mijn persoonsgegevens moeten beperken.
  Heeft u langer de tijd nodig om het af te handelen? Ook dan vraag ik u dit binnen een maand schriftelijk aan mij te laten weten met de reden waarom u hier langer de tijd voor nodig hebt.
  Voor de volledigheid sluit ik een kopie van mijn identiteitsbewijs bij deze brief. Op deze manier kunt u vaststellen dat ikzelf verzoek om mijn eigen gegevens. (Let op: zorg ervoor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw burgerservicenummer onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken).
  Hoogachtend,

Gebruik je muis om hier een handtekening te zetten